Research

We onderbouwen onze filosofie met gedegen onderzoek.

MyHBMresearch hecht veel waarde aan de onderbouwing van haar stellingen, werkwijze en methodieken. We zoeken naar nieuwe methoden om psychologisch onderzoek verifieerbaar te maken, zodanig dat dit aansluit bij algemeen geldende wetenschappelijke inzichten. Kijk op myHBMsupport waar de theoretische resultaten worden vertaald naar praktisch toepasbare oplossingen voor individu, team en organisatie.

Psychologisch onderzoek

Daarbij is het vakgebied van de psychologie één van de meest complexe onderzoeksterreinen waar het gaat om falsifieerbaarheid en verifieerbaarheid. Recent cross-sectioneel onderzoek heeft aangetoond dat psychologisch onderzoek in slechts 40% van de gevallen verifieerbaar bleek te zijn, hetgeen, overduidelijk een lage score is.

RPBE (REVERSED PRACTICE BASED EVIDENCE)

Als reactie op de EBP (Evidence Based Practice) stroming in de medische wetenschap is onder meer vanuit de psychiatrie het begrip ‘practice-based evidence’ (PBE) opgekomen.

Beschrijving van Research

Binnen PBE, waarbij de ervaring van de beroepsbeoefenaar een belangrijke rol speelt, is de context van het beroepsmatig handelen en de professionele autonomie van de beroepsbeoefenaar uitgangspunt van handelen. Om beslis- en denkfouten, maar ook vooroordelen en projecties op het eigen handelen te minimaliseren hanteert het Centrum voor Belevingspsychologie de Reversed Practice Based Evidence methodiek voor het valideren van haar ACT®-methodiek.

centrum-voor-belevingspsychologie-beschrijving-van-research

Zoals het plaatje hiernaast weergeeft: het is een zeer gedetailleerd onderzoek met veel data. De meting zelf kent 16 tot de macht 12 mogelijkheden ofwel 281.474.976.710.656 mogelijkheden. Dat is 281 Triljard.

WERKWIJZE RPBE

(We gaan uit dat u de ACT® methodiek kent, zo niet zie hieronder). De ACT® meting claimt een weergave te zijn van de persoon en een beeld te geven van gedrag en onderliggende heersende problematiek.

Doel is om aan te tonen dat de ACT® methodiek valide is, zodanig dat uit de resultaten van de meting verifieerbare conclusies kunnen worden getrokken.

Persoon A heeft de meting gedaan en wordt begeleid in een coachingstraject door coach B. De resultaten van de meting zijn aan de coach bekend. De coach krijgt tijdens de gesprekken een beeld van persoon A in termen van gedrag en heersende problematiek.
De coach vult daarna een formulier (Formulier A) in waarin een aantal vragen is opgenomen betreffende de 24 gebieden. Vanuit open bewoordingen kan de heersende problematiek en gedrag worden aangegeven. Dit formulier is alleen persoon A en de coach B bekend waarbij persoon A zich volledig herkent in de door de coach aangegeven gedragsproblematiek.

Vervolgens wordt een team van deskundigen samengesteld, deskundig in het ‘lezen’ van de ACT®-meting en dus ook van persoon A. Deze deskundigen werken met de ACT® problematiek en zijn bekend met het onderliggende model en werkwijze. De deskundigen kennen persoon A niet en hebben niet met coach B gesproken over persoon A noch hebben zij kennis genomen van de resultaten. Ze zijn op geen enkele wijze op de hoogte van persoon A noch van de resultaten van zijn meting. De deskundigen krijgen, als zij allen bij elkaar in een ruimte zitten, de meting van persoon A te zien met daarbij uitsluitende twee gegevens: geslacht en leeftijd. De ACT® meting analyseren ze door met elkaar te overleggen. Na een bepaalde, van te voren vastgelegde tijd van discussie, vullen zij elk eenzelfde formulier (Formulier B) in aangaande de 24 gebieden over gedrag en heersende problematiek ook in open bewoordingen.

Vervolgens worden de formulieren door Coach B met elkaar vergeleken en wordt een score bijgehouden van de mate waarin de geschetste problematiek en gedrag van elke analyse met elkaar overeenkomen. Deze score wordt in percentage van overeenkomst tussen formulier A en formulier B weergegeven.

Op deze wijze wordt zo objectief mogelijk de eenduidigheid van interpretatie van de ACT®-meting vastgelegd. Daarmee worden de volgende stellingen onderbouwd:
1) Kan een onafhankelijk deskundige zodanige conclusies trekken uit de ACT® meting van persoon A dat deze conclusies overeenstemmen met de bevindingen van persoon A zonder dat de onafhankelijk deskundige persoon A kent of eerder gezien heeft.
2) Kan een onafhankelijk deskundige zodanige conclusies trekken uit de ACT® meting van persoon A dat deze daaruit de heersende problematiek kan destilleren, zodanig dat persoon A zich daarin voor het grootste gedeelte zou herkennen.

Dit onderzoek zal nog enige tijd in beslag nemen. Vanuit het myHBMresearch worden er regelmatig updates gegeven over dit onderzoek.

De ACT® methodiek

  De uitkomsten van onderzoek en kennis worden toegepast in de Analytical Competence Tool kortweg ACT®. Deze meetmethode is gebaseerd op de resultaten van onderzoek naar de onbewuste aansturing van ieder mens die luidt:
  Het gedrag van ieder mens wordt bepaald door zowel zijn bewuste ervaringen alsmede die ervaringen die onbewust zijn geworden. Deze onbewust geworden ervaringen hebben ontegenzeggelijk een duidelijk invloed op het gedrag wat mensen aan de buitenwereld laten zien.

  De meetmethode ACT® combineert daarmee als één van weinigen de bekende cognitieve meetmethoden (keuzevragen en tekstfragmenten) met de nog onbekende methodiek van onbewuste aansturing (kiezen van afbeeldingen).

  Daarmee is ACT® onvergelijkbaar geworden met alle hedendaagse meetinstrumenten voor competentie en talentontwikkeling, omdat deze niet de onbewuste aanwezige sturing van het gedrag mee kunnen wegen. Zij meten slechts een klein deel van de mens, namelijk alleen zijn bewuste cognities. Onderzoek toont aan dat dit slechts 10% is van onze menselijke mogelijkheden.

  ACT® geeft dus als uitslag een combinatie van twee resultaten: Resultaat op het kiezen van teksten in combinatie met het kiezen van beelden. Dit geeft een unieke uitkomst: voor het eerst kunnen we hoofd en buik (bewust versus onbewust, ratio versus beleving, rationeel talent versus werkelijk talent) met elkaar in verbinding brengen.

  De rijkheid aan inzichten voor de persoonlijke deelnemer is groot omdat deze voor het eerst zicht krijgt op dat gedrag dat hij/zij laat zien dat niet van hem is!. Het is aangepast gedrag; iets dat van hem/haar gevraagd werd maar niet innerlijk passend was. De keuze van de beelden versus de gekozen (competentieteksten) laten daarover geen twijfel bestaan! Het aanpassen aan je omgeving kost energie. Je bent constant bezig met of de omgeving jouw gedrag nog wel accepteert. Omdat het niet iets van jezelf is heb je die aandacht/waardering/reflectie telkens weer nodig! Of, in de metafoor van het plaatje hiernaast: de koe wil constant van de dolfijn weten: Doe ik het nog goed?

  De ACT®-meting geeft daarmee zicht op je aanpassing, op je energielekken en op bepaalde kwaliteiten die niet (langer) bij je passen. Daarmee geeft ACT® inzicht in je mens als geheel, als Human Being.

  Laat je verassen door deze nieuwe methodiek. Kijk op www.myhbmnetwork.com naar alle professionals die al jarenlang opzienbarende resultaten bereiken met deze methodiek.